Katalóg firiem nainternete.sk

Zásady používania súborov cookies

Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

1/ Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

a/ Údaje pri registrovaní užívateľa
Pri registrovaní užívateľa od vás požadujeme údaje potrebné na jeho zverejnenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nevieme vytvoriť užívateľský účet, ako vaše meno (nick) emailovú adresu.

b/ Údaje pri registrovaní firmy
Pri registrovaní firmy od vás požadujeme údaje potrebné na pridanie vašej firmy do katalógu firiem. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nevieme vytvoriť registráciu, ako Názov firmy, Adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, mobilné číslo, email, web adresu stránky a samotné zaradenie do kategórií.

2/ Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

a/ Plnenie zmluvy
v prípade vytvorenie uživateľského účtu a pridania firmy ale aj v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži.

b/ Súhlas
najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

c/ Plnenie našich zákonných povinností
pri uchovaní údajov o vás a vašom inzeráte alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

d/ Náš oprávnený záujem
pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

3/ Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

a/ Ak to od nás požadujete
Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme zobrazením inzerátu v príslušnej kategórie výhradne len na našom katalógu firiem www.nainternete.sk

b/ V prípadoch externého spracúvania
Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Google Ireland Limited , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
* štatistika, marketing, online reklama

Facebook, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
* štatistika, marketing, online reklama, Facebook pixel

4/ Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v sekcii Cookies.

5/ Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským účtom a pridanou firmou, kým sú platné a zobrazujú sa.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu, mobilné číslo alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

6/ Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame v užívateľských účtoch a firemných údajoch, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

a/ zmazanie užívateľského účtu alebo pridaniej firmy

b/ údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali

c/ odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ

d/ namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu

e/ osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak si u nás požiadate o zrušenie užívateľského účtu, pristúpime k vymazaniu údajov

7/ Iné

Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s tým, aby jeho osobné údaje ním poskytnuté prevádzkovateľovi za účelom poskytovania služieb na portály spracúval v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, súhlasí s ich spracúvaním prevádzkovateľom a je si vedomý toho, že kontaktné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli sprístupnené osobám, ktoré sú vo vzťahu k prevádzkovateľovi členmi orgánov, zamestnancami alebo audítormi a ďalším osobám, ktoré sú viazané ohľadne im sprístupnených údajov povinnosťou mlčanlivosti. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v zmysle ust. § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov poskytnúť osobné údaje osobám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy, orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje využívať osobné údaje užívateľov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a v rozsahu nevyhnutnom na plnohodnotné poskytovanie služieb portálu.

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov udelený prevádzkovateľovi písomne odvolať. Prevádzkovateľ je v prípade odvolania súhlasu užívateľa na spracúvanie jeho osobných údajov oprávnený okamžite zrušiť jeho účet a odstrániť všetky izeráty užívateľa bez nároku užívateľa na akúkoľvek peňažnú náhradu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri firemných údajoch a firmách v kategóriách.